Accés a l'esborrany de l'informe de fiscalizació del Compte General de les entitats locals corresponent a l'exercici de 2017. Al·legacions fins al 28 de maig de 2019.
Les al·legacions s'han de trametre per mitjà de la Seu Electrònica Sindicatura de Comptes.
La ruta d'accés és: Àrea de "Fiscalització", pestanya "Al·legacions", procedimient: PAA18/28 Cuenta General Corporaciones Locales 2017"


-------------------------------------------

Acceso al borrador del informe de la fiscalización de la Cuenta General de las entidades locales correspondiente al ejercicio de 2017. Alegaciones hasta el 28 de mayo de 2019.
Las alegaciones deben remitirse a través de la Sede Electrónica de la Sindicatura de Comptes.
La ruta de acceso es: Área de "Fiscalizació", pestaña "Alegaciones", procedimiento: PAA18/28 Cuenta General Corporaciones Locales 2017


16/10/2019
Codi corporació


Contrasenya